בשביל חיבור מים זמני יש לפקסס לתאגיד את ההיתר + טופס 2 , קו מים זמני מאוד חשוב עבור חיבור הבית ללחץ מים קבוע מרגע חיבורי הצנרת וזאת כיוון שברגע שבעל מקצוע לא זהיר יפגע לכם בצנרת המים אז ישר אתם תשימו לב , חשוב ביותר!!!
הוראות התאגיד לחיבור מד מים זמני לבנייה משתנות אך אלו העיקריות .
1 .עם קבלת היתר הבניה, תגישו לתאגיד מים שלכם בקשה לחיבור האתר לרשת המים בחיבור זמני
)מים לבניה(. לבקשה יש לצרף:
א. היתר בניה וטופס 2 מקורי חתום ע"י הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
ב. מסמך רשמי המעיד על החיבור כמו ת.ז במקרה שלכם.
ג. המבקש יחתום על טופס אישור לאספקת מים לבניה.
ד. כפוף לבדיקה של נציג התאגיד בשטח, התאגיד ימציא שובר תשלום עבור חיבור מונה
מים לבניה. בערך 1400 שקלים.
2 .ככלל, לכל טופס 2 יותקן מד מים אחד בלבד ללא קשר לכמות היחידות / המבנים הנכללים בטופס
2 .המד שיותקן יהיה בקוטר "4/3 ויותקן לאחר תשלום בגין חיבור המד. קבלן רשאי לבקש מד
גדול אך לא יותר מ- "2 . הבקשה טעונה אישור מהנדס התאגיד . התשלום בגין חיבור המד יהיה
לפי תעריף שנקבע ע"י רשות המים והביוב בהתאם לקוטר המד.
3 .התקנת מד מים זמני תבוצע תוך 7 ימי עסקים מיום התשלום, ובתנאי שהתקבלו כל האישורים
הדרושים והוכנה באתר תשתית מתאימה לחיבור המד.
4 .אם בביקור נציג התאגיד יתגלה שלא קיימת הכנת חיבור מתאימה , החיבור יבוצע תוך 7 ימי
עסקים מיום תיקון הליקויים לשביעות רצון נציג התאגיד.

בהצלחה !

תומר חן ריחאנה