יועץ בטיחות חברים נועד עבור מי מכם שבונה בריכה
עלות יועץ בטיחות  נע בין 800 ל-1200 שקלים , בנוסף יש עלות לאדריכל עבור תוכנית הבריכה ( יש לסגור מול האדריכל מראש את הנושא הזה )

הנחיות בטיחות לבריכות שחיה בבתים פרטיים

1 .כללי
תקנון התכנון והבניה אינן מגדירות בצורה מפורטת את האמצעים לבטיחות והגנה מפני טביעה
בבריכות שחייה פרטיות , בעיקר הגנה עבור ילדים..
מסמך זה בא לפרט את ההנחיות העירוניות לאמצעי בטיחות בעת התקנת או בנית בריכות

שחיה בבתים פרטיים.

[read more="קרא עוד" less="קרא פחות"]
2 .תקנות התכנון והבניה תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(:
חלק כ"א לתקנות קובע את ההוראות המחייבות לעניין בריכות שחיה.
סעיף 6.4.1.21 מתייחס ל"בריכת שחיה פרטית" וקובע אלו מבין ההוראות הכלליות של "אתר
בריכת שחיה" יחולו על בריכה פרטית.
ישנן שתי הוראות רלוונטיות בבריכה פרטית לנושא הגידור:
:קובע( 1 ק"ס )21.1.4.6 סעיף
"המבנה והגימור של בריכת שחיה פרטית יבטיחו את בטיחות המשתמשים בו ותנאי
תברואה נאותים )להלן המטרות(, מרכיבים שונים כגון סמלים וקישוטים המשולבים באתר
בריכת שחיה פרטית, לא יפגעו במטרות".
ס"ק 10 קובע בנוסף:
"בבריכה פרטית יותקנו אמצעים לתחימת השטח שמסביב לבריכת השחייה, המקום שבו
מותקנות מערכות ההפעלה ומקום החומרים המסוכנים, באופן שתימנע כניסה לא מבוקרת
של בני אדם, ובכלל זה ילדים ופעוטות לבריכת השחייה ולמקומות האמורים".
3 .אמצעים לתחימת שטח הבריכה:
בעניין זה נלקחה חוות דעת של יועץ בטיחות אשר מצ"ב ולפיה ניתנו הנחיות בטיחות כדלהלן:
א. חובת השגחת הורים/ מבוגרים –חובה להקפיד על השגחת ההורים / מבוגרים על הילדים,
השגחה רצופה ומתמדת.
ב. גידור מתחם הבריכה –כל בריכת שחיה צריכה להיות מגודרת באמצעים שימנעו את גישת
הילדים אל שפת המים. הגידור צריך למנוע באופן פיזי את האפשרות לטפס מעליו לזחול
מתחתיו או לעבור דרכו –הגידור צריך להיות בגובה של 20,1 מטר לפחות ועד 50,1 מטר.
ג. המרווחים בגדר מתחם הבריכה –כלל המרווחים בגדר –לא יעלה על 10 ס"מ –בדגש על
מרווח תחתון מהקרקע לא יותר מ- 10 ס"מ –מהחלק החיצוני. במקרה של דשא או אדמה
רכה לא יותר מ- 5 ס"מ מרווח תחתון מהחלק החיצוני.
ד. התקנת שער ומנעול נעילה עצמית –פתח הכניסה לבריכה ייסגר ע"י שער ומנעול מעבר
להישג ידם של הילדים ובשליטה מלאה של בעל הבריכה הפרטית/ מבוגר.
ה. ניתן להשתמש בהתקנים המאפשרים לכסות את הבריכה –במידה וההתקנים הנ"ל מסוג
כיסוי רגיל / חשמלי קשיח חזק עמיד ובשליטה מלאה של ההורים/ מבוגרים –מונעים
לחלוטין את הגישה למים בבריכה –יכולים להיות כתחליף במקום גידור הבריכה המוזכר
לעיל.
ו. במקרה של יציאה מהבית ישירות לבריכה השחייה –חובה להתקין מנגנוני נעילה ואבטחה
עצמית –הרחק מהישג ידם של הילדים ובשליטת הורה/ מבוגר –לבטיחות למניעת פתיחה
של הדלתות / חלונות הזזה על ידי הילדים ונפילתם ישירות לבריכה.
1 .גידור מסביב לבריכה
בהמשך לחוות הדעת של יועץ הבטיחות ובהמשך לכתוב בתקנות התכנון והבניה )ס"ק 10 )
המציין כי בבריכות שחיה פרטיות יותקנו אמצעים לתחימת השטח מסביב לבריכה הרי
שלהבנתנו אחד החלופות הינה גדר מסביב לבריכה בגובה של 20,1 מטר.
2 .כיסוי לבריכת שחייה
בשנים האחרונות פותחו אמצעים טכנולוגים חדשים לבטיחות בריכות השחייה.
אחד הפתרונות המועדפים כיום בשוק כחלופה להתקנת גדר סביב בריכת השחייה הוא
התקנת כיסוי בטיחות חשמליים למניעת גישה למים..
ניתן לראות בכיסוי הבטיחות החשמלי, אשר נימתך בין קצוות הבריכה כאמצעי לתחימת
השטח מסביב לבריכה.
על הכיסויים אלו לעמוד בכל הדרישות הבטיחות של כיסויים למניעת טביעה של ילדים.
לנושא של כיסוי בריכות שחיה אין התייחסות ספציפית בתקנות התכנון והבניה.
*במגרשים שהינם מתחת ל 300 מ"ר ולהם נדרשת הקלה מתוכנית מק/ 160 /ת/ 8 /א' ו/או כאשר
מבוקשת הקלה למיקום הבריכה במרחק שקטן מ-3מ', ואשר לגביהם קיים חשש לדעת הצוות המקצועי
לבטיחות בגין התקנת בריכת שחיה במגרש קטן, תהא אז רשאית הועדה המקומית לדרוש חוו"ד יועץ
בטיחות בנוגע לשילוב אמצעי הבטיחות לגידור וכיסוי יחדיו".
לסיכום
בהתאם לחוות דעת של יועץ הבטיחות ניתן אפשרות בחירה בין גדר מסביב לבריכה בגובה
שלא יפחת מ –20,1 מטר או כיסוי חשמלי על פי ההנחיות כמפורט לעיל.

[/read]

,שלכם

תומר חן ריחאנה