הסכם דוגמא מול מפקח בניה – ״בונים בית״

שנערך ונחתם ביום ____________ בחודש _______________ שנת______________  

בין

שם הלקוח :

ת.ז.:

כתובת:

טלפון:

 

להלן 'המזמין' (מצד אחד) להלן 'מנהל הפרויקט' (מצד שני)

הואיל והמזמין רוצה למסור למנהל הפרויקט את ניהול על כל עבודות הבניה הקשורות להקמת הפרויקט וביצועו לפי היתר בניה/תכניות עבודה ( שיוכנו בעתיד ) (להלן 'הפרויקט') בשטח הידוע כגוש ____________ חלקה _________ בכתובת _______________  (להלן 'האתר').

והואיל ולמנהל הפרויקט/ המפקח הכישורים, הידע והיכולת לבצע את עבודות הפיקוח כהגדרתן בהסכם זה ומסכים לקבל על עצמו את ביצוען.

לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 1. ההסכם
  1. המבוא להסכם זה והצעת המחיר מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
  2. בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שלצדם, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת:

'מנהל הפרויקט' האחראי לביצוע כל עבודות הניהול, התכנון והפיקוח כפי שהן מפורטות במבוא ובהצעת המחיר. 

'המזמין' המזמין או בא כוחו.

'האתר' שטחי המקרקעין בהם יבוצע הפרויקט

'הקבלן' מי שהוא קבלן מורשה ושמו רשום בפנקס הקבלנים אשר יימסר לו מטעם המזמין תכנון ו/או ביצוע הפרויקט או חלק ממנו ו/או עבודות הפיתוח לרבות בעלי מקצוע, קבלנים וקבלני משנה, יועצים ומתכננים מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כול מושג זה: מודדים, מפעילי ציוד מכני כבד, קודחים, קבלני שלד, טייחים, חשמלאים, שרברבים, מסגרים, אנשי אלומיניום, נגרים, גננים, קבלני הסדרה ומיזוג אוויר, רצפים, צבעים, קבלני עבודות גבס קבלני פיתוח ועוד.

 

'היועצים' יועצים טכניים במקצועות השונים אשר ייקבעו עלי ידי המזמין/מנהל הפרויקט ויתכננו בתיאום ובשיתוף פעולה עם המתכנן והמנהל של הפרויקט. 

 

'הספקים' ספקי סחורות ו/או חומרים מכל מין וסוג שהוא אשר יידרשו לצורך ביצוע עבודות הפרויקט ו/או הפיתוח.

 

'המתכנן' האדריכל של הפרויקט

 

   1. כותרות הסעיפים בהסכם זה אינן חלק מההסכם ואינן מהוות בסיס לפירושו ותשמשנה להנחיה ולהתמצאות בלבד. 
  1. ההתקשרות
   1. המזמין מוסר למנהל הפרויקט ומנהל הפרויקט מקבל על עצמו את הניהול של הפרויקט והכל בהתאם לתנאי הסכם זה. 
   2. מנהל הפרויקט מצהיר ומתחייב כי יש לו הידע, הכישורים והיכולת הדרושים על מנת לבצע את עבודות הניהול כהגדרתן בהסכם זה. 
   3. מנהל הפרויקט מתחייב בזה כלפי המזמין לבצע עבור המזמין את ניהול הפרויקט ברמה גבוהה, בנאמנות ובמומחיות תוך השקעת מירב המאמצים והכישורים, הבאת קבלנים איכותיים ומומלצים ותוך ניצול כל הידע הנדרש לביצועו ומילוי הוראות הסכם זה והוראות שתינתנה לו על ידי המזמין מפעם לפעם בהתחשב בלוחות הזמנים ובמסגרת התקציבית של הפרויקט.
   4. למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה כי אין לו ולא יהיו בין המזמין ובין מנהל הפרויקט או מי מטעמו יחסי עובד – מעביד וכי עבודות הניהול של הפרויקט ניתנות על ידי מנהל הפרויקט למזמין כקבלן עצמאי.
   5. מוסכם ומוצהר בזה כי מנהל הפרויקט הינו קבלן עצמאי ולפיכך כל פעולה, מעשה או מחדל של מנהל הפרויקט ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או בעבורו הן פעולות, מעשים ומחדלים של מנהל הפרויקט בלבד כקבלן עצמאי העובד על אחריותו וסיכונו בלבד והן לא תחייבנה בשום צורה ואופן את המזמין ו/או מי מטעמו.
   6. מנהל הפרויקט מתחייב להעסיק על חשבונו ועל אחריותו עובדים נוספים הדרושים לו והמתאימים על פי ניסיונם וכישוריהם לביצוע התחייבויות מנהל הפרויקט על פי הסכם זה והוא מתחייב כי העובדים הנוספים שיועסקו על ידו יהיו מקצועיים ומיומנים והוא יפקח על עבודתם באופן אישי.
   7. המזמין יהיה רשאי לבקש ממנהל הפרויקט להחליף כל עובד (לרבות נותן שירותים עצמאי) העוסק במתן שירותי המנהל אשר לדעת המזמין אינו מבצע את תפקידו כהלכה ועל מנהל הפרויקט למלא את דרישת המזמין בתוך פרק זמן סביר מבלי שיהיה בכך כדי לשחרר את מנהל הפרויקט מאיזו מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה.  

 

 • שירותי ניהול הפרויקט למזמין:

 

  1. המנהל מתחייב לנהל את הבניה על פי הנחיות הביצוע המפורטות בתכניות האדריכליות ובמפרט משלים לתכניות העבודה המצורפות לתכניות.
  2. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהתחייבויותיו של מנהל הפרויקט לפי הסכם זה, מובהר בזאת כי אין באחריות מנהל הפרויקט נשוא הסכם זה כדי להטיל עליו או על מי מטעמו חבות שאיננה מצוינת במפורש בהסכם זה ו/או לגרוע מחובתו של הקבלן ו/או בעל מקצוע ו/או כל צד ג' לבצע את עבודתו והתחייבויותיו כלפי המזמין. 
  3. תנאי לתחילת עבודות ההכנה והבניה באתר הפרויקט הינו חתימה על כל הסכמי התקשרות עם כל היועצים הרלוונטיים (איטום, חשמל, מיזוג אויר, אינסטלציה, פיתוח, אלומיניום וכו' ) וכל הקבלנים הרלוונטיים לשלב ההתחלה (שלד, אינסטלציה, חשמל, איטום, מז"א, מתח נמוך ועוד… הכול בהתאם לאופי הפרויקט ). מנהל הפרויקט יסב תשומת לבו של המזמין וינחה אותו לצורך התקשרות עם כל יועץ כאמור.
  4. למען הסר ספק מובהר בזאת כי בחירת קבלנים וספקים תיעשה במשותף על ידי הצדדים אך מובהר כי בכל מקרה זכות ההכרעה וההחלטה הסופית היא בידי המזמין לפי שיקול דעתו.
  5. למען הסר ספק מוצהר בזה כי ההתקשרות בין הקבלנים והספקים תהא בינם ובין המזמין בלבד וכי מנהל הפרויקט לא יהא אחראי כלפי המזמין בגין כל נזק שייגרם בעקבות מעשה ו/או מחדל של הקבלנים או הספקים וזאת מבלי לגרוע מחובת המנהל לקיים פיקוח שוטף ויומיומי ולמלא אחר התחייבויותיו על פי הסכם זה ובלי לגרוע מאחריותו למעשיו ולמחדליו שלו. 
  6. יודגש כי במידה וייבחר על ידי המזמין קבלן מבצע בכל אחד מהשלבים השונים של הבניה אחריות מנהל הפרויקט תהיה בפיקוח על עבודות הקבלן ובשל מעשיו ומחדליו של מנהל הפרויקט עצמו ולא תינתן אחריות על עבודה רשלנית / לא מקצועית של הקבלן. 
  7. המזמין מתחייב בזאת לעדכן את מנהל הפרויקט בעלויותיהן של בחירות אישיות שבחר לצורך ביצוע הפרויקט (לצורך בדיקת התאמה ליעדי התקציב)
  8. המזמין מתחייב לגרום לכך כי בהסכמי ההתקשרות עם הקבלנים ו/או הספקים תיכלל הוראה המחייבת כל קבלן ו/או ספק להישמע להוראות מנהל הפרויקט וזאת כדי לאפשר מתן שירותיו על פי הסכם זה. 
  9. שאלות, עדכונים והתכתבויות ייערכו במיילים מסודרים מול מנהל הפרויקט. אלה יתועדו בתיק הבניה של המזמין המתנהל אצל מנהל הפרויקט.
  10. מנהל הפרויקט מקבל על עצמו להתמיד במתן שירותים למזמין כל עוד המזמין עומד גם הוא בהתחייבויותיו הכספיות לפי ההסכם. דהיינו, אינו מעכב ו/או מפסיק את התשלומים החודשיים אפילו במקרה של חילוקי דעות מכל סוג שהוא. כמו כן, חילוקי דעות מכל סוג שהוא שיתגלעו בין מנהל הפרויקט והמזמין לא יהוו עילה לאי קיום התחייבות כל שהיא של מנהל הפרויקט או לעיכוב בביצוע הפרויקט ולא יפגעו בביצוע הפרויקט. 
  11. המזמין מתחייב ומאשר בזאת כי המפקח יהא רשאי במקרים נקודתיים של הכרעות דחופות וכשהמזמין אינו זמין למתן הוראות להורות לקבלנים על שינויים ו/או תוספות בהקמת הפרויקט בהיקפים מוגבלים ונמוכים בלבד שאינם מהווים חריגה מהסכם הקבלן  ושווים אינו עולה על 15,000 ₪ ומבלי לקבל את אישורו של המזמין מראש. יחד עם זאת מנהל הפרויקט יידע את המזמין בדבר כל שינוי ו/או תוספת שנעשו כאמור.
  12. אחריות תיאום התכניות בין המתכנן לקונסטרוקטור הינה באחריותו המלאה של המתכנן והגשת התכניות למכרז ו/או לביצוע הינה רק לאחר שיבוצע התיאום הזה. לא יתקבלו טענות בדבר טעויות הנובעות מאי התאמה בין התכניות. כשל תכנוני ו/או תכנון שלא בהתאם לתקנות הבנייה הינם באחריותו המלאה והבלעדית של המתכנן. 
  13. ניהול הפרויקט כולל כל שינוי שיידרש או כל שינוי שידרוש המזמין לשם ביצוע הפרויקט ומנהל הפרויקט לא יהיה זכאי לשכר נוסף כלשהו עבור השינוי פרט לשכרו החודשי. השינויים שיידרשו או השינויים שיתבקשו על ידי המזמין יועברו בצורה מסודרת על גבי תכניות מאושרות של מתכנן הפרויקט. ללא תכניות מאושרות לא יבוצעו השינויים.  
  14. מנהל הפרויקט אחראי לעבור ולבחון את תכניות היועצים השונות ולבדוק את התאמתן לתכניות וההיתכנות לביצוע. 

 

   1. במידה והמזמין יהיה מעוניין בהמשכת עבודתו של מנהל הפרויקט אחרי הגשת טופס 4 יוכל לעשות זאת באותם התנאים המפורטים בחוזה זה.
   2. אחריות מיקום המבנה באתר הינה על האדריכל, המודד והמהנדס. מנהל הפרויקט יהיה אחראי לתיאום המדידה ולהזמנת המודד על פי שלבי התקדמות הפרויקט ולהנחיית הקבלן ביצוע הבניה בהתאם למדידה שבוצעה ופיקוח על כך. 

 

 • מנהל הפרויקט יוודא שהסכם העבודה עם הקבלנים מחייב ביצוע ביטוח. עם חתימת החוזה מנהל הפרויקט יוודא שהקבלן רכש ביטוח לפני תחילת העבודה באתר ושהוא בתוקף כל עוד הקבלן מבצע עבודות באתר. ביטוח המזמין כנגד נזק צד ג' לבנייה מוטל על המזמין. 

 

  1. כל קבלן יצרף להסכם העבודה תעודת אחריות מקצועית על פי תקן וחוק. הקבלן יהא אחראי לתיקון הנזק הישיר שנוצר בשל עבודתו ולתיקון הנזק העקיף שנגרם הן בשל הנזק והן בשל תיקונו. 
 1. סיום ההתקשרות
  1. בכל מקרה של ביטול ההסכם עקב הפרתו על ידי מנהל הפרויקט: הפרת אחת ההתחייבויות מבלי שתוקנה תוך פרק זמן סביר ובהתאם לטיב התקלה ושלב הבניה ולאחר שנתקבלה הודעה בכתב, פירוק מרצון או צו כינוס נכסים, לא יהיה מנהל הפרויקט זכאי לתשלום תמורה נוספת מעבר לזו ששולמה לו עד למתן ההודעה בכתב. המזמין רשאי לקזז מכל סכום שהוא סכומי נזק או הוצאות שהיו לו בעקבות ההפרה. 
  2. הפסקת השירותים על ידי המזמין: בלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.1 לעיל מותר למזמין לסיים את ההתקשרות לפי שיקול דעתו בהתראה של חמישה עשר יום מראש בהודעה בכתב. במקרה כזה הוא מחויב להשלים את כל התשלומים עד לאותו שלב של ביצוע ולמסור עלות של חודש עבודה נוסף. ביטול מן הסוג הזה אינו משמש עילה לתביעה או לטענה על זכויות יוצרים ומנהל הפרויקט יחתום על כתב ויתור.
  3. המזמין יהיה רשאי למסור את עבודות הפיקוח לכל אדם או גוף אחר ולהשתמש לצורך כך בתכניות ובכל יתר המסמכים הקשורים בפרויקט שהוכנו על ידי המפקח ו/או כל אדם ולצלם על חשבון המזמין את מלוא תיק הפרויקט המצוי אצל המנהל (למעט מסמכים פנימיים של המנהל).
  4. מנהל הפרויקט ישתף פעולה עם המזמין ועם המנהל אשר ייבחר על ידי המזמין בכל הקשור להעברת מידע לגבי השירותים והפרויקט בכללותו. מנהל הפרויקט יפנה את האתר מיד לאחר קבלת ההודעה. מנהל הפרויקט ימסור באופן מסודר למזמין את כל התכניות, היומנים וכל יתר המסמכים הקשורים בפרויקט שהוכנו על ידו ו/או על ידי אדם אחר אשר ברשותו או בשליטתו ללא כל תמורה למעט מסמכים פנימיים של מנהל הפרויקט הקשורים לפרויקט שהם בבחינת פרי יצירתו של מנהל הפרויקט ואינם פוגעים ביכולתו של המנהל החדש להמשיך ולקדם את ניהול בניית ביתו של המזמין.  

 

  1. שכר טרחה
   1. _________ ₪ + מע"מ  עם חתימת ההסכם בינינו ולתקופה של בחירת היועצים לפרוייקט וגיבוש תכניות לקראת הגשת היתר.
   2. ___________ ₪ + מע"מ   עם הגשת הבקשה להיתר ולתקופה של הכנת הפרוייקט לתחילת ביצוע הכולל בחירת יועצים,  בדיקת תכניות, תיאום "סופרפוזיציה", הכנות למכרזים, ניהול משא ומתן ובחירת קבלנים, היערכות העלייה לקרקע לתחילת ביצוע הפרוייקט.
   3. _____________ ₪ +מע"מ עם תחילת העבודות באתר ובכל חודש במהלך תקופת העבודה על הבית אך לא לתקופה העולה על ___ חודשים, עבור הניהול והפיקוח לבית. התשלום עבור שלושת החודשיים האחרונים יבוצעו עם מסירת הבית.
   4. במידה ויידרשו מעבר ל-____ חודשי בנייה וזאת בשל עיכובים מצד המזמין, ישלם המזמין שכר יחסי בהתאם לתקופת העיכוב 
   5. היה ומשך הבניה יימשך מעבר ל-  ___בשל עיכובים שהם באחריות מנהל הפרוייקט, לא יהיה זכאי מנהל הפרוייקט לתשלום נוסף.
   6. היה והפרויקט לא יצא לפועל מסיבה שהיא באחריותו של המזמין לאחר חתימת ההסכם ולפני תחילת הבנייה ישולם למנהל הפרויקט תשלום שווה ערך לשכר טרחה של חודשיים. חודשיים אלה כוללים את התשלום האמור בסעיף 5.1 לעיל. במידה והפרויקט לא יצא לפועל בשל סיבות שאינן באחריותו של המזמין ואינן בשליטתו לא יחויב המזמין בכל תשלום שהוא. 
   7. תשלום אחרון יבוצע באופן שהמנהל זכאי לשכר חודשי עד מועד מסירת הפרויקט וקבלת פרוטוקול סיום, מסירת פרויקט וסיום שירות בכתב. כל עוד לא נמסר הפרויקט למזמין כאמור ישולם תשלום חודשי עבור מלאכת ניהול הפרויקט. 
   8. מנהל הפרויקט יטפל בהכנת וריכוז המסמכים  לטופס ארבע (ותיאום בין כל היועצים ובעלי המקצוע אך למעט ההגשה עצמה לוועדה שהינה באחריות המזמין). 
   9. מנהל הפרויקט מסכים ומתחייב בזה שלא לקבל כספים ו/או כל תמורה אחרת איזושהי בגין כל הקשור לפרויקט ובנייתו אלא מן המזמין בלבד ויביא לידיעת המזמין כל הצעה מצד ג' כל שהוא ליתן תמורה ו/או טובת הנאה כלשהיא. 
   10. מנהל הפרויקט בלבד יהיה אחראי לתשלום כל המסים לרבות ביטוח לאומי, הפרשות סוציאליות, הטבות, ביטוחים וכיוצא באלה החלים עליו ועל עובדיו והמועסקים מטעמו. 
   11. המזמין יישא על חשבונו בכל ההוצאות הנלוות לניהול הפרויקט, כגון הוצאות ביול להסכם זה באם יהיו, אגרות למכון התקנים, עלויות מודדים מוסמכים, יועצים, עלויות שקילה, עלויות מעבדה, גידור האתר לפי דרישות המועצה לפי דרישות המועצה, שילוט בטיחות וגהות כחוק, ניקיון כללי של האתר, דרישות אשר יוצגו מטעם מחלקת ההנדסה העירונית , צילומים והעתקות, משלוח שליחים וכו'
   12. למען הסר ספק המזמין לא יישא בהוצאות כגון: עובדי הפיקוח, רכב, דלק, טלפון וכו' שיחולו על מנהל הפרויקט. יובהר כי חיבור מים וחשמל (במידת הצורך גנרטור) יסופק לאתר על חשבון המזמין. 
   13. המזמין מאשר בזאת למנהל הפרויקט להפחית ולקבל מידיו מכל תשלום המגיע לקבלן בפרויקט, סכום שווה ערך לשכרו היחסי של מנהל הפרויקט למשך התקופה שבה גרם הקבלן לעיכוב העבודה בפרויקט. במקביל לא ייגבה התשלום הקבוע והחודשי עבור תקופה זו. לדוגמה: אם הקבלן יגרום לעיכוב של הפרויקט למשך מחצית חודש אז מנהל הפרויקט יקזז מהתשלום המגיע מהמזמין לקבלן סך של מחצית משכרו של מנהל הפרויקט בגין אותו חודש וסכום זה יישאר בידי מנהל הפרויקט כחלק יחסי משכרו הכולל. מובהר כי אין בסעיף זה כדי לפגוע באפשרות של המזמין לקזז משכרו של הקבלן כל סכום כספי בגין אי עמידה של הקבלן בתנאי ההסכם ביניהם לרבות אך לא רק בגין בניה לקויה ו/או מכל סעד אחר המוקנה לו על פי חוק או על פי הסכם. 

 

 • סודיות

 

  1. מנהל הפרויקט מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ו/או להודיע ו/או למסור ו/או להביא לידיעת ו/או לאפשר להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף אחר כל ידיעה שתגיע אליו בקשר לניהול ו/או לפרויקט וכל נתון או חומר הקשור בתכנון ו/או הקמת הפרויקט ו/או ניהולו והכל בעת התכנון ו/או הביצוע של הפרויקט או בכל זמן אחר. 
  2. הסודיות האמורה אינה חלה על הצורך להעביר מידע ומסמכים לרשויות התכנון, ליועצים או לאנשים הקשורים בפרויקט ובביצועו והכל לשם ביצוע ניהול הפרויקט. 
  3. המזמין מתחייב שלא להעביר לגורם אחר כל מסמך פנימי של המנהל או מסמך בעל אופי סודי אשר ניתן על ידי המפקח ללא ידיעתו והסכמתו בכתב. כמו כן מתחייב המזמין שלא לשתף ו/או להעביר לצד ג' כל מידע עסקי, משפטי, מסחרי של הסכם התקשרות זה. 

 

 

 • גישור

 

  1. כל מחלוקת בקשר עם הסכם זה, ביצועו, הפרתו, פרשנותו וכיו"ב תובא להליך גישור. הצדדים ממנים כמגשר את חברת 'גבים' כמגשרת. היה וייבצר מחברת 'גבים' לשמש כמגשר ימונה מגשר אחר בהסכמה שיהיה בעל הכשרת מגשר ויהיה ככל האפשר שימונה על ידי אגודת המהנדסים. 
  2. מבלי לפגוע באמור לעיל ככל שהצדדים לא ינהלו הליך גישור תוך שלושים יום מיום שאחד מהצדדים דרש למנות מגשר ו/או ככל שגישור לא יביא להסכמה בין הצדדים תוך שלושים יום לאחר תחילתו אזי הצדדים קובעים בזאת כי לבתי המשפט המוסמכים באזור מרכז בלבד תהא הסמכות המקומית לדון בהסכם זה ובכל הקשור אליו. 

 

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן:

המזמין: __________________________________________

מנהל הפרויקט: 

כל הודעה בקשר לחוזה זה אשר תישלח בדואר רשום לנמען לפי כתובות הצדדים כאמור לעיל תיחשב כהודעה שהגיעה למענה כעבור שבעים ושתים שעות מאז המסירה למשלוח בבית הדואר. כל הודעה שנמסרה ביד תיחשב כנמסרת במועד מסירתה. הודע שתישלח בדוא"ל ויש לגביה אישור של הנמען על קבלתה תיחשב כנמסרת במועד מסירתה.

כל מסמך, הצהרה, מצג וכיו"ב אשר נעשו בין הצדדים קודם לחתימת הסכם זה בקשר לעניין נשוא הסכם זה בטלים, אלא אם כן אושרו במפורש בהסכם זה.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

_______________________ ______________________

         המזמין                                 הפיקוח – [שם מפקח/חברה]